වන් වර්ල්ඩ්

මෙන්න මෙහෙමයි ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් යානය වන්වර්ල්ඩ් ලොගෝ එක ප්‍රින්ට් කලේෙ.
මේ අපේ කොල්ලෝ කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ දී...........

වන් වර්ල්ඩ් ගැන මෙතනින් බලන්න


මේ තියෙන්නෙ ඔය යානය මත්තල ගුවන් තොටුපලේ දී (09/06/2014)