මේ අය ගැන දන්නවාද?– Ministers who were responsible for Civil Aviation subject since independence in Sri Lanka


මේ බ්ලොග් එකේ මම දේශපාලනය ගැන කථා කරන්නෙ නැහැ. ඒත් අද ලියන්න යන්නෙ විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන සිසු සිසුවියන්ට වැදගත් වන තොරතුරක්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසෙන් පසුව සිවිල් ගුවන් සේවා විෂය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කල අමාත්‍යවරුන් කවුරුන්ද කියා සඳහන් කිරීම.
මෙහිදී මා ඔවුන් පිළිබද විස්තරයක් ලබා දීමට අදහස් කරන්නෙ නැහැ. එය ඕනම අයෙකුට සොයා ගත හැකියි. අනික මේ පුද්ගලයින් බොහෝ විට ශ්‍රී ලාංකීය දේශපානයේ ප්‍රසිද්ධ චරිත.
ඒ වගේම මොවුන් විසින් ක්ෂේත්‍රයට කරන ලද සේවය ගැන ඔබ සොයා බලා තීරණ ගන්න.

image
 සර් ජෝන් කොතලාවල මැතිතුමා
ප්‍රවාහන සහ වැඩ අමාත්‍ය
1947 සැප්තැම්බර් – 1956 මාර්තු
image
මෛත්‍රීපාල සේනානායක මැතිතුමා
ප්‍රවාහන සහ වැඩ අමාත්‍ය
1956 මාර්තු – 1960 මාර්තු

image
මොන්ටේගු ජයවික්‍රම මැතිතුමා
ජනසතු සේවා, නාවික සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
1960 මාර්තු – 1960 ජූලි
image
 පී. බී. ජී. කළුගල්ල මැතිතුමා
ප්‍රවාහන සහ වැඩ අමාත්‍ය
1960 ජූලි – 1964 ජූනිimage
අනිල් මුණසිංහ මැතිතුමා
සන්නිවේදන අමාත්‍ය
1964 ජූනි – 1965 මාර්තු
image
ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
1965 මැයි – 1970 මාර්තුimage
ලෙස්ලි ගුණවර්ධන මැතිතුමා
ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
1970 මැයි – 1975 සැප්තැම්බර්
image
විමලා කන්නන්ගර මැතිණිය
නාවික, ගුවන් සේවා සහ සංචාරක අමාත්‍ය
1977 ජූලි – 1978 සැප්තැම්බර්image
ජනාධිපති ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
ජනාධිපති සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය
1978 පෙබරවාරි – 1989 ජනවාරි
image
ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා
ජනාධිපති සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය
1989 ජනවාරි – 1993 මැයිimage
ජනාධිපති ඩී. බී. විජේතුංග මැතිතුමා
ජනාධිපති සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය
1993 මැයි – 1994 අගෝස්තු


image
ධර්මසිරි සේනානායක මැතිතුමා
සංචාරක සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
1994 අගෝස්තු – 2000 ජූලි


image
රෙජී රණතුංග මැතිතුමා
සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
2000 අගෝස්තු – 2000 ඔක්තෝබර්


image
ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මැතිතුමා
සිවිල් ගුවන් සේවා සහ ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන අමාත්‍ය
2000 ඔක්තෝබර් – 2001 සැප්තුම්බර්


image
ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිණිය
ජනාධිපතිණිය සහ සංචාරක සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
2001 සැප්තැම්බර් – 2001 දෙසැම්බර්


image
ගාමිණී අතුකෝරළ මැතිතුමා
ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
2001 දෙසැම්බර් – 2001 ජනවාරි


image
තිලක් මාරපන මැතිතුමා
ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
2002 ජනවාරි – 2004 අප්‍රේල්


image
මංගල සමරවීර මැතිතුමා
වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
2004 අප්‍රේල් – 2007 මැයි


image
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
වරාය, ගුවන් සේවා, වාරිමාර්ග සහ ජල කළමණාකරන අමාත්‍ය
2007 මැයි – 2007 අප්‍රේල්


image
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ජනාධිපති සහ වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
2010 අප්‍රේල් – 2010 සැප්තැම්බර්

image
පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා
සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය
2010 සැප්තැම්බර් සිට මේ දක්වා.

මෙහි ඉහත පුත්ගලයින් ශ්‍රීලංකාවේ ගුවන් සේවාවේ ප්‍රගමණයට විවිධ පරාසයන් තුළ සේවාවක් ඉටු කර ඇත. එහි වටිනාකම විවිධ අයට විවිධ අයුරින් තක්සේරු කළ හැකි වුවත් එය දැන් ඉතිහාසයට එක්ව වෙනස් කළ නොහැකි අයුරින් පවතී.